Seminerler

Büyük Patlama Bağlamında Kozmik Evrim ve Karşıt Görüşler, Prof. Rennan Pekünlü
Evrimsel Biyolojinin Tarihi ve Temel Kırılma Noktaları, Dr. Ergi Deniz Özsoy
Genetik Algoritmalar, Dr. Mustafa Suphi Erden
Yaşamın Kökeni Araştırmaları, Dr. Çağatay Tarhan
Genetik ve Evrimin Temel Mekanizmaları I –Doğal Seçilimle, Dr. Ergi Deniz Özsoy
Temel Genetik ve Evrimin Temel Mekanizmaları II –Rastlantısal Süreçlerle, Dr. Ergi Deniz Özsoy
İnsanın Evrimi, Prof. Berna Alpagut
Evrim Felsefesi, Prof. Mehmet Elgin
Beynin Evrimi, Itır Kaşıkçı
İlk İnsansıların Dünyaya Yayılışı, Dr. Berkay Dinçer
Evrim Kuramı ve Arkeoloji, Dr. Çiler Çilingiroğlu
Evrim ve İnsan Davranışı, Dr. Esra Mungan


Büyük Patlama Bağlamında Kozmik Evrim ve Karşıt Görüşler
Sunan: Prof. Rennan Pekünlü
2 Ders Saati

İçerik: Evrenbilimin uğraş alanı, evrenin bir bütün olarak nasıl başladığını, geçirdiği evrim aşamalarını, geleceğini inceleyen; evrendeki büyük ölçekli yapıların, Mikrodalga Art alan Işınımının, Hafif Element Bolluklarının kaynağını araştıran bilim alanıdır. Derste bugün, Büyük Patlama’nın çok zayıflamış ve hatta söylenceye dönmüş olmasına karşın hala baskın (!) evren modeli olma ayrıcalığını sürdürmesinin nedeninin kavranabilmesi için bu düşüncelerin doğup yeşerdiği tarihsel bağlamların ve bu çağlara damgasını vuran toplumsal ideolojilerin de iyi anlaşılması gerekliliği tartışılacaktır.

Yukarı

Evrimsel Biyolojinin Tarihi ve Temel Kırılma Noktaları
Sunan: Dr. Ergi Deniz Özsoy
2 Ders Saati

İçerik: Evrimsel biyolojinin, Türlerin Kökeni’nin yayınlanmasından sonra biyoloji bilimini nasıl dönüştürdüğü, 20. yüzyılın başlarından 1940’lı yıllara dek klasik evrimsel biyoloji ile genetiğin birleşimiyle evrimsel biyolojinin mekanistik yapısının nasıl kurulduğu kısaca anlatılacaktır. Ayrıca moleküler evrim ve nötral teori tartışmalarıyla şekillenen yirminci yüzyılın son çeyreğindeki evrimsel biyolojin kuramsal yapısının sağladığı olanaklar, son on yılın evrimsel genomik perspektifi içinde değerlendirilecektir.

Yukarı

Genetik Algoritmalar
Sunan: Dr. Mustafa Suphi Erden
2 Ders Saati

Ders Notlarını İndir

İçerik: Bu sunumda sayısal (bilgisayar ortamında gerçekleştirilen) bir muhendislik tekniği olan “genetik algoritmalar” anlatılacaktır. Genetik algoritmalar, bir optimizasyon (Türkçeye “eniyileme” olarak da çevriliyor) tekniğidir. Evrim seminerleri açısından genetik algoritmaları ilginç kılan bu tekniğin biyolojik evrimden esinlenerek geliştirilmiş olmasıdır. Biyolojik evrimin kalıtım, doğal seçilim ve değişim özellikleri sayısal ortamda taklit edilmiştir. Böylece, biyolojik evrimin doğada en başarılı türleri yaratması gibi, genetik algoritmaların da en iyi sonuçları verecek sayısal/matematiksel yapıları üreteceği düşünülmüştür. Gerçekten de genetik algoritmalar ile çok karmaşık problemlere çözüm üretilebilmiştir. İnsan zekasının gerekli olduğu düşünülen bazı tasarım problemleri için insanlarınki kadar iyi, hatta insanlarınkinden daha iyi yapılar geliştirilebilmiştir. Bu sunumda genetik algoritmaların özellikleri ve temel prensipleri örnekler üzerinden anlatılacaktır.
Milyonlarca yılda gerçekleşen biyolojik evrimi birebir gözlemleme şansımız yok. Günümüzde, şu anda, doğal biyolojik evrim sürüyor; ama o kadar yavaş ki belki ancak binlerce yıl sonra insan tarafından gözlemlenebilir sonuçlar üretecek. Biyolojik evrimi, kendisini birebir inceleyerek değil, ancak bugüne kadar ürettiği sonuçları gözlemleyerek kavrayabiliyoruz (tabi ki bazı temel mekanizmalarını da deneysel olarak yeniden üretebiliyoruz). Genetik algoritmalar ise bilgisayar ortamında bir kaç dakikada, saatte ya da günde sonuç üretir. Dolayısıyla algoritmanın parametrelerini değiştirerek sonuçların nasıl etkilendiğini gözlemlemek mümkündür. Böylece genetik algoritmaların biyolojiden esinlenen prensipleri kolaylıkla test edilebilir, sonuçlar üzerindeki etkileri incelenebilir. Genetik algoritmaların nasıl ve neden işe yaradığını anlamanın biyolojik evrimin işleyişini anlamaya yardım edeceği düşünülebilir.

Yukarı

Yaşamın Kökeni Araştırmaları
Sunan: Dr. Çağatay Tarhan
2 Ders Saati

İçerik:

Yukarı

Temel Genetik ve Evrimin Temel Mekanizmaları I –Doğal Seçilimle
Sunan: Dr. Ergi Deniz Özsoy
2 Ders Saati

İçerik: Temel Mendel genetiği ve genin ve gen ifadesinin moleküler biyolojisine ilişkin kısa bir bilgi verilecek; ardından, doğal seçilimin genetik kuramı, değişik yüzleriyle ve örneklerle izah edilecektir.

Yukarı

Temel Genetik ve Evrimin Temel Mekanizmaları II –Rastlantısal Süreçlerle
Sunan: Dr. Ergi Deniz Özsoy
2 Ders Saati

İçerik: Determisnistik bir süreç olarak tanımlanan doğal seçilimin zıddı sayılabilecek genetik sürüklenme ile evrimleşme, rasgelelik içeren bir evrimsel süreç olarak, örnekleriyle ifade edilecektir. Nötral evrim kuramı ve uzantıları üzerine yoğunlaşılacaktır.

Yukarı

İnsanın Evrimi
Sunan: Prof. Berna Alpagut
2 Ders Saati

İçerik:

Yukarı

Evrim Felsefesi
Sunan: Prof. Mehmet Elgin
2 Ders Saati

İçerik: Bu sunumda öncelikle, evrim, evrimsel kuvvet ve evrimsel yasa gibi kavramlardan ne anlaşıldığı açıklanacaktır. Ardından, biyolojik evrim kuramında fiziktekine benzer yasalardan söz etmenin mümkün olup olmadığı sorusu ele alınacak ve yasaları işlevleri açısından değerlendirildiğinde buna evet yanıtı vermenin mümkün olduğu ileri sürülecektir. Bunun yanında, canlı nedir sorusunun önemi, biyolojik özelliklerin fiziksel özelliklere indirgenebilirliği, alturizm ve sosyobiyoloji gibi biyoloji felsefesi içerisinde önemli yer tutan tartışmalara da değinilecektir.

Yukarı

Beynin Evrimi
Sunan: Itır Kaşıkçı
2 Ders Saati

İçerik: Sunumda sinir sisteminin evrimsel gelişimi, embriyoloji ve işlevsel anatomi perspektifinden anlatılacaktır. Gelişimin her basamağında, özellikle primatlarda sinir sisteminin evrimsel gelişimi ile bilişsel gelişim arasındaki bağlar açıklanmaya çalışılacaktır.

Yukarı

İlk İnsansıların Dünyaya Yayılışı
Sunan: Dr. Berkay Dinçer
2 Ders Saati

İçerik: Derste, bugünkü Afrika’dan çıkış teorilerindeki belirgin Avrupa-merkezciliğin varlığı üzerinde durulacaktır. Asıl olarak taş aletlerin insan için önemi ve insanın onla değişmesine değinilecektir. Afrika dışına yayılımlar da bununla ilgili olacaktır.

Yukarı

Evrim Kuramı ve Arkeoloji
Sunan: Dr. Çiler Çilingiroğlu
2 Ders Saati

İçerik: Biyolojik evrim ile kültürel evrimin işleyiş mekanizmaları arasında çok sayıda fark bulunmasına karşın, evrim kuramı, insan kültürlerinin tarihsel serüvenini kavramamızda önemli bir yol gösterici olmayı sürdürmektedir. Arkeoloji, insanın, ilk aleti yaptığı dönemden modern zamana kadar geride bıraktığı tarihsel süreci inceleyen bir bilim dalı olarak,  geçmişi yorumlarken evrim kuramının ilkelerinden de faydalanır. Kültürel evrim fikrinin ortaya çıkışı ve bunun arkeolojik kuramlara olan ilk başlarda görülen önemli etkisinin, 1970’lerde kültürel evrimin çizgisel ve indirgemeci yönlerinin eleştiri görmesiyle geri planda kaldığını görmekteyiz. Ders boyunca, yeni görüşler çerçevesinde evrim kuramının neden arkeolojide, dolayısıyla insanlık tarihini yorumlamada, vazgeçilmez olduğunun altı çizilecektir.

Yukarı

Evrim ve İnsan Davranışı
Sunan: Dr. Esra Mungan
2 Ders Saati

İçerik: Derste evrim teorisi öncesi insan doğasına bakış ele alınacak, ardından teorinin içine doğduğu entelektüel ortam ve teorinin temel içeriği anlatılacak. Bu kapsamda evrim teorisinin söylediği ve söylemediği şeylere vurgu yapılacak ve bir yandan da evrim teorisi çevresinde dönen tartışmalar eleştirel bir bakışla ele alınacaktır. Dersin son bölümünde ise, insan doğasının kimi temel davranışlarının, evrimsel teori çerçevesinde nasıl ele alındığı ve açıklandığı anlatılacaktır.

Yukarı

%d blogcu bunu beğendi: